Bildningssystem
Blogg
Blogg
Blogg

Förfestbloggen

Här taggar vi för kongressen 2015

Bildningssystem

UNFs bildningssystem är det dokument som styr hur vi ska bilda våra medlemmar, det styr så väl lokal, regional som central bildning. Bildningssystemet har vid de senaste kongresserna genomgått mer eller mindre stora förändringar, den största förändringen var införandet av Specialisterna och att dessa sker på uppdrag av förbundet. Inga större förändringar föreslås i bildningssystemet, utan fokus framåt ska vara att fortsätta implementering och utveckla någon del av bildningssystemet.

bildningssystemUnder min tid som utbildningsledare upplever jag att stora delar av bildningssystemet fungerar väl, distrikt (och till viss del föreningar) tar ansvar för att genomföra UNF:aren utbildningar och FSS:er (föreningsstyrelsesamlingar). Det är mer problematiskt kring Specialisterna då är delvis samma distrikt som arrangerar och det är svårt att locka nya distrikt att arrangera.

Kongressen tar beslut om eventuella förändringar och revideringar i bildningssystemet.

Diskussionsfrågor:
 • Vad skulle du vilja utvecklades i det kommande bildningssystemet?
 • Hur kan vi gemensamt ta mer ansvar för att det genomförs fler Specialister?
 • Hur tycker du att UNF ska samverka med NBV? Hur tycker du att UNFs bildningssystem ska ställa sig till folkbildningen?

Skrivet av: adminunf

Kommentera inlägget

Stadgar

Publicerat 26 januari 2015

Till grund för hur UNF skall arbeta finns våra stadgar. Det är som en regelbok över hur saker och ting skall gå till och vem som skall göra vad. I och med detta är det viktigt att dokumentet säger det vi vill att det ska säga. Under denna hubb vill vi dels visa upp vilka förslag på förändringar som FS pratar om och dessutom samla in era åsikter och tanker på hur vi kan styra organisation bättre.

Diskussionsfrågor:

 • På UNF Diskussion på Facebook har bland annat följande diskussioner förts: Hur mycket skall stadgarna bestämma kring Förbundsstyrelsens möten? Behöver det förtydligas kring hur handlingar före och protokoll efter skall skötas? Vad är granskningsutskottets uppdrag? Vad skall UNF heta på engelska?
 • Har ni några andra tankar kring saker som borde förändras med stadgarna?

”When you got the chance of leading the stadgerevision”

tumblr_inline_mxghbiFgMK1s78uz3

Skrivet av: adminunf

Kommentera inlägget

Budget

Publicerat 26 januari 2015

Varje kongress klubbas en budget för de kommande två åren. Budgeten är ett viktigt styrmedel inom UNF. Den berättar tillsammans med arbetsplanen och andra dokument vad UNF ska satsa pengar på och vad vi ska få intäkter ifrån.

Förbundsstyrelsen tycker att formen på nuvarande budget är bra och att ett nollresultat är eftersträvansvärt i budgeteringen. Det innebär att de förändringar som vi kommer att föreslå är baserade på nya satsningar och beräkningar eller på förändring av ambition i arbetsplan eller bildningssystem.

Diskussionsfrågor: Under passet kommer vi att titta på några nuvarande fördelningar i budgeten och tycka till om dom. Det kommer även att finnas möjlighet att delar av budgeten som inte lyfts i frågorna.

Vad tycker du om:

 • Fördelningen mellan de olika huvudområdena (Förbundsorganisation, Stöd till landet och Verksamhet):

1

 • Hur pengarna inom Stöd till landet fördelas:

2

 • Fördelningen av pengar till bildningsverksamhet – centralt (Höjdare, kamratstödsresor, DSS:er, DO-nätverk) – regionalt (Specialisterna, Folkbildaren) – lokalt (FSS:er, UNF:aren):

3

Centralt:

4

 • Fördelningen av resurser mellan de olika verksamhetsområdena (Drogpolitik, förebygg, globalt, organisation samt socialt):

5

 • Fördelningen mellan bidrag som betalas ut (förenings- och distriktsbidrag) och bidrag som söks till egna initiativ (Pengar att söka och FS till förfogande)

Skrivet av: adminunf

Kommentera inlägget

Kommande arbetsplan

Publicerat 26 januari 2015

Under förfesten är det dags att diskutera UNF:s kommande arbetsplan för första gången! Diskussionen kommer handla om vart UNF ska de kommande två åren och hur vi ska komma dit. Förbundsstyrelsen kommer lyssna in diskussionen och lägga fram ett förslag till kongressen. Arbetsplanen sträcker sig sedan från årsskiftet 2015-2016 till årsskiftet 2017-2018.

På Förfesten kommer vi fokusera på tre områden:

 • Vilken riktning vill jag att UNF ska ha de kommande två åren?

I en större organisation som UNF uppnår vi oftast de bästa resultaten när vi alla drar på samma håll. Därför kommer vi diskutera vilket håll vi egentligen borde dra på, vilken målbild vi ska arbeta mot under mandatperioden. Här är det bra att försöka hitta en lagom nivå. Kanske tycker du att föreningsstöd ska vara prioriterat? Eller internationella utbyten? Säg det!

 • Vilket fokus vill jag se? Internt, externt eller båda?

En återkommande fråga brukar vara om vi som organisation ska fokusera externt, på till exempel politiskt påverkansarbete och attitydpåverkan, eller internt området, till exempel distriktsstöd. Självklart går det att ha en kombination av båda men det kan också vara bra att prioritera ett område över det andra. Vad tycker du?

 • Vem tycker jag har ansvar för att genomföra arbetsplanen? Förbundet eller organisationen som helhet?

När arbetsplanen är antagen överlämnas den till den nyvalda förbundsstyrelsen, som får i uppgift att förverkliga den. Väldigt mycket av arbetet görs dock ute i distrikten och föreningarna. Borde de ha en tydligare koppling till arbetsplanen än idag? Eller är det upp till förbundsstyrelsen att lösa? Vad är din åsikt?

Förbered gärna svar på frågorna innan ni kommer till förfesten, och prata gärna om frågorna med medlemmarna i ert distrikt och i er förening. Kanske kan ni ha en diskussion på Facebook eller på Skype?

Har du några frågor? Hör av dig!

eric@unf.se | 0733838359

Skrivet av: Eric Tegnander

Kommentera inlägget

Jämlikhetsbokslutet

Publicerat 23 januari 2015

Bokslutet är en rapport till kongressen om hur jämlikheten ser ut inom UNF och ska lyfta vilka strukturer inom organisationen som kan bidra till ojämlikhet. Efter en diskussion på kongressen i Borås, 2013 fick förbundsstyrelsen i uppdrag:

 • att mäta olika variabler och hur dessa är kopplade till delaktighet och engagemang
 • att presentera detta i ett årligt bokslut för att synliggöra strukturer inom UNF
 • att identifiera normer som hindrar engagemang och bidrar till ojämlikhet inom organisationen
 • att ta fram en strategi för att hantera dessa

Till kongressen 2015 i Lund kommer förbundsstyrelsen presentera ytterligare ett bokslut och ge förslag på vilka variabler som är relevanta att mäta och hur detta i fortsättningen ska presenteras.

Diskussionsfrågor:

 • Ska mätningen basera sig på hårda värden så som ålder eller kön, eller vill vi mäta mjuka värden så som attityder och upplevelser?
 • Vilka variabler är det vi vill mäta?
 • Vilken målgrupp är intressant att samla in statistik på?

Skrivet av: Anneli Bylund

Kommentera inlägget

Arbetsordning för kongressen

Publicerat 22 januari 2015

Varje kongress beslutar själv om en arbetsordning, alltså hur kongressen ska genomföras. De senaste kongresserna har varje fråga först föredragits i plena (helgrupp), diskuterats på torg, hamnat i ett torgprotokoll som ombuden läser och sedan diskussion och beslut i plena. Nackdelar med detta upplägg är att det tar lång tid, alla deltar inte i torgen och ibland hamnar diskussion i torg och plena långt ifrån varandra tidsmässigt. Tidsbrist är ett vanligt problem på UNF:s kongresser och statistik visar att de grupper som är överrepresenterade i talarstatistiken jämfört med antalet ombud är framförallt personer med pronomen han, de som varit på flera kongresser samt 23–25-årignar (med 25, 8 och 7 procentenheter)

Förbundsstyrelsens har tillsatt en arbetsgrupp som tagit fram ett nytt förslag på upplägg (se bilden nedan). I detta inleds kongressen med en mässa där alla förslag kan läggas fram och det finns tid att ställa frågor och sätta in sig i alla diskussioner. Under kongressförhandlingarna varvas valbara fördjupningsdiskussioner med plena. Grupperna avgör vilka förslag som ska hamna ”över strecket” och automatiskt behandlas i plena. I plena sammanfattas gruppdiskussionerna och sedan sker diskussion och beslut. Det kommer finnas tid under kongressen för distriktsdelegationerna att prata ihop sig internt för att öka delaktigheten.

För att se till att tiden används på bäst sätt föreslås ett upplägg där ombuden får vikta hur mycket tid de vill lägga på olika frågor vilket omvandlas till tidsgränser som mötet kan godkänna istället för att man behöver väcka förslag om streck i debatten.

Diskussionsfrågor:

 1. Vad är viktigast för att uppnå bra diskussioner på kongressen där så många ombud som möjligt deltar?
 2. Vad tycker ni om det föreslagna systemet (kongressmässa, fördjupningsgrupper/plena)? Fördelar/risker/risker?
 3. Inför kongressen kommer förslagen läggas ut på en digital plattform. Vad kan vi göra för att få en bra digital debatt inför kongressen?
 4. Vad tycker ni om förslaget med tidsprioritering? Hur kan vi bäst hålla tiderna och diskutera det som ombuden prioriterar mest?
 5. Har ni andra tankar ni vill skicka med inför kongressen?

Namnlös

Skrivet av: adminunf

Kommentera inlägget

Schema och hubbar

Publicerat 22 januari 2015

Schema

Hubbar

En stor del av Förfesten är ett antal valbara pass, så kallade hubbar, som berör olika kongressförslag. Deltagarna på Förfesten kan också själva välja att anmäla egna ämnen och hålla en hubb på det. Här nere har du en länk till hubbschemat där du kan skriva in ditt eget förslag till hubb. Det kommer också finnas tid på plats att anmäla hubbar.

Skrivet av: adminunf

Kommentera inlägget

Ideologiska Plattformar

Publicerat 22 januari 2015

UNF:s arbete grundar sig i vår gemensamma vision: En demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Men vad innebär det i praktiken? Under mandatperioden har tre ideologiska plattformar utarbetats för att svara på den frågan. Under passet kommer vi att diskutera vad det är UNF egentligen vill och står för.

Diskussionsfrågor:
 • I varje förslag till plattform finns punktlistor på vad UNF tycker och vill. Saknas något? Är det någon punkt som inte ska finnas med?
 • I förslaget till nykterhetsplattform definieras hur UNF ser på vad nykterhet är och varför man väljer att vara nykter. Håller du med? Finns det någon poäng med att försöka definiera anledningarna till att välja nykterhet?
 • I förslaget till solidaritetsplattform talar vi om att alla har ett kollektivt ansvar för världens utveckling. Håller du med? Tillämpas det synsättet idag i UNF?
 • I förslaget till ny demokratiplattform kopplas demokrati till personlig lycka och utveckling. Håller du med?

Skrivet av: Lucas Nilsson

Kommentera inlägget

Verksamhets-
berättelse

Publicerat 22 januari 2015

Verksamhetsberättelsen visar vad UNF gjort under mandatperioden samt hur förbundsstyrelsen uppnått arbetsplansmålen. Jämfört med tidigare år kommer det presenteras två verksamhetsberättelser (en för varje arbetsplan) på kongressen istället för en.

Diskussionsfrågor:
 • Hur ser ni på att det blir två verksamhetsberättelser som presenteras på kongressen?
 • Är det problematiskt att presentera en verksamhetsberättelse/måluppföljning för enbart 2014 när målen sträcker sig över hela 2015 också?
 • Hur kan distrikten bli mer involverade i måluppföljningen/verksamhetsberättelsen?

Skrivet av: adminunf

Kommentera inlägget

Verksamhets-
utvecklarsystem

Publicerat 22 januari 2015

Verksamhetsutvecklarsystemet (tidigare fältkonsulentsystemet) är det dokument som slår fast ramarna för UNF:s fältpersonal (alltså verksamhetsutvecklarna eller VU:arna). I systemet framgår fördelningen av VU:ar, deras uppdrag samt ansvarsfördelningen mellan distrikt och förbund. Systemet ska revideras till kongressen och en grupp från förbundsstyrelsen (FS) bestående av Malin Thorson, Nicole Steegmans och Anneli Bylund bereder ett nytt förslag.

Förra kongressen beslutade att FS utifrån riktlinjer fastslår den exakta fördelningen av VU:ar. Styrelsens förslag är att det ska fortsätta vara så men att kriterierna för fördelning ska justeras och att det ska framgå att mer medlemmar och verksamhet ger mer personaltid. Också att det ska förtydligas om och hur styrelsen får förändra antalet VU:ar. I den nya fördelningen för 2015 finns det en del av en tjänst som ”blir över” och inte fördelas till ett specifikt distrikt utan som finns som övergripande resurser för att täcka upp eller förstärka där det kan behövas. Det är något som man skulle kunna inarbeta i det nya VU-systemet.

Diskussionsfrågor:
 • Hur kan vi använda fältpersonal för att på bästa sätt stärka UNF som organisation och uppnå våra mål?
 • Idag har förbundet arbetsgivaransvaret och distriktet sköter den löpande uppdragsgivningen. Hur kan vi se till att samarbetet där emellan fungerar och att alla distrikt känner ägandeskap för sin VU och använder den på bästa sätt?
 • Idag finns tre kriterier för att fördela anställda: Drivkraft hos ideella, Betalande medlemmar samt Verksamhetsomfattning. Vad tycker ni borde ligga till grund för fördelningen?
 • Ska förbundsstyrelsen kunna justera antalet VU:ar genom budgeten?
 • Hur kan vi använda en ”övergripande” VU-resurs för att stärka landet på bästa sätt? Hur borde den användas?
 • Har ni några andra synpunkter på VU-systemet?

Skrivet av: adminunf

Kommentera inlägget

Drogpolitiska programmet

Publicerat 22 januari 2015

Det drogpolitiska programmet är det dokument som styr vad vi som organisation tycker om alkohol- och drogpolitisk och ligger till grund för de frågor vi driver gentemot politiker och andra. Drogpolitiska programmet revideras varje kongress med större eller mindre ändringar. FS vill föreslå några förändringar och tillägg och det är det ni ska få möjlighet att tycka till om under detta pass.

Diskussionsfrågor:

 • Hur tycker ni att UNF ska ställa sig till huruvida alkoholindustrin får göra reklam för sitt alkoholfria utbud? (Idag står det ingenting om reklam för alkoholfritt men däremot så är vi emot marknadsföring av alkohol. )
 • Tycker ni att vi behöver förtydliga vad vi tycker om olika typer av narkotika i det drogpolitiska programmet.( Idag så står det om andra droger generellt och vad vi tycker men inte specifikt vad vi tycker om någon drog förutom alkohol)
 •  Har ni några andra synpunkter på saker som bör ändras i Drogpolitiska programmet?

Skrivet av: adminunf

Kommentera inlägget

Välkommen till Förfestbloggen!

Publicerat 22 januari 2015

Den 6-8 februari samlas några av UNF:s mest engagerade medlemmar för att under en helg diskutera UNF:s ideologi och framtid inför kongressen 2015 i Lund. För att få ännu bättre förutsättningar för diskussionerna kommer förbundsstyrelsen att i förväg publicera underlag för dessa här på sidan.

Ämnena och underlagen utgår från de förslag som förbundsstyrelsen kommer lägga fram till kongressen i sommar och kommer diskuteras framförallt på olika valbara pass, så kallade hubbar. Du som kommer på Förfesten kan välja att hålla ett eget ämne för diskussion. Du anmäler din hubb antingen på plats eller här via hubbschemat.

Läs, fundera, snacka med folk du känner och dyk upp i Västerås fylld av tankar och argument.

Ska du inte åka på Förfesten? Då kan du ändå läsa underlagen och lämna kommentarer här på bloggen för att uttrycka dina tankar och idéer inför UNF:s framtid.

I mars kommer förbundsstyrelsen efter diskussionerna på Förfesten och egna diskussioner att lägga fram utkast till kongressförslag som också de kommer publiceras digitalt.

Nu formar vi framtidens UNF!

Skrivet av: adminunf

Kommentera inlägget