Distriktssatsningpotten

Distriktssatsningpotten

Publicerat 3 april 2018

Är ni redo att ta er distriktsverksamhet till en helt annan nivå? Ansök nu till distriktssatsningspotten.

Bakgrund

I kongressbudgeten avsattes 200 000 kr för något kallat distriktssatsningspotten med ambitionen att kunna ge ett större bidrag till projekt som distrikt vill ta initiativ till.

 

Riktlinjer

För att erhålla bidraget skall följande göras:

  1. Genomgå en ansökningsprocess, med en skriftlig ansökan och en presentation inför kommitté.
  2. Genomförande av projektet, i all väsentlighet, i enlighet med projektplanen
  3. Slutredovisning inlämnas.

70% av bidraget betalas ut vid beviljandet och resterande 30% efter slutredovisning.

Ansökningsprocessen
Den skriftliga ansökan skall innehålla en budget och en redovisning av vilket belopp som söks.

Presentationen inför kommitté skall ske i samband med DSS:en 18-20 maj där idéen pitchas och utrymme ges för att ställa frågor.

Ansökan ska skickas till ollegz@unf.se senast den 30 april.

Genomförandet
Genomförandet skall, i all väsentlighet, ske enligt projektplanen. Annars krävs bidragsbeloppet tillbaka.

Slutredovisningen
Projektet skall slutredovisas med en redovisning över genomförandet och ekonomi (sammanställning och alla verifikat). Projektet skall slutredovisas inom 12 månader från att första delen av bidraget betalats ut.

Beslutsmandat
Beslut tas av en enhällig kommittee. Juryn består av minst 5 personer med härkomst ur FS, personalorganisationen och nykterhetsrörelsen. En ansökan kan endast beviljas i sin helhet eller avslås.

Bidragsnivå
Totalsumman är 200 000 kr och kan fördelas på 0 – 4 projekt, innebärandes att varje ansökan skall äska om minst 50 000 kr.

Bedömning
Projektet bedöms subjektivt utifrån hur bra ansökan är och hur väl projektet uppfyller IGLOR och UNF:s vision.

Överklagan
Kommitteen lämnar motivering på alla beslut

Ansvar
Olle Gynter Zillén tillika förbundssekreterare är ansvarig för planering och genomförandet av ansökningsprocessen. För frågor maila ollegz@unf.se