Halvtidsrapport från de förtroendevalda revisorerna
Kongressen 2017 Kongressen 2019 Nyheter

Halvtidsrapport från de förtroendevalda revisorerna

Publicerat 28 augusti 2018

Relaterade dokument

Under kongressen 2017 valdes två nya förtroendevalda revisorer, Jonathan Spånberger och Simon Brehmer. Här kan du läsa deras halvtidsrapport.

Vi befinner oss nu halvvägs mellan senaste kongressen i Karlstad 2017, där vi fick vårt uppdrag som revisorer, och nästa kongress i Örnsköldsvik 2019, där vår mandatperiod avslutas. Vi har under detta dryga år jobbat ganska intensivt med att revidera och granska framförallt förbundsstyrelsens förvaltning av UNF, men även till viss del granskat förbundets ekonomi. I förvaltningsrevisionen har vi löpande haft samråd med granskningsutskottet och gällande den ekonomiska granskningen har de auktoriserade revisorerna på revisionsfirman PwC gjort det mest omfattande arbetet. Här följer en sammanfattning vad vi sysslat med hittills:

Löpande under året som gått har vi granskat förbundsstyrelsens mötesprotokoll, de budgetrevideringar styrelsen löpande beslutat, granskat månatliga ekonomiska rapporter, samt svarat på frågor förbundsstyrelsen haft. Under vintern 2017 hade vi ett par särskilda möten gällande budgetarbetet.

Utöver ovanstående gjorde vi under höst och vinter 2017 en större granskning av förbundets förenings- och medlemsadministration. Genom detta kunde den revision som krävs inför förbundets ansökan till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) också genomföras. I denna förvaltningsrevision lyckades vi upptäcka vissa brister och situationer som skulle kunna förbättras exempelvis genom bytet av medlemsregister från IRMA till eBas. Revisionen av förenings och medlemsadministration ämnar vi följa upp under 2019, för att därigenom kunna bedöma om bristerna kunnat åtgärdas och kunna utvärdera det första året med eBas.

Under mars 2018 gjorde vi i samråd med de auktoriserade revisorerna på PwC en bokslutsgranskning av 2017 års räkenskaper och höll tillsammans ett möte med förbundsordförande och generalsekreterare, för att gå igenom revisionsberättelsen och diskutera dess innehåll.

Från februari till och med juli lade vi mycket tid och kraft på att följa processen kring Max Johanssons avgång ur förbundsstyrelsen. I detta arbete granskades förbundsstyrelsens beslut samt de handlingar och beslutsunderlag som fanns att tillgå i processen; dessutom genomfördes intervjuer med samtliga i förbundsstyrelsen. Genom granskningen kunde vi bedöma processen utifrån stadgar och avtal, samt ge kritik och feedback till förbundsstyrelsen inför liknande situationer i framtiden.

Under det kommande året ämnar vi, utöver den redan nämnda uppföljningen av medlems- och föreningsadministrationen, granska personalorganisationen närmare, samt följa den process som inletts kring distriktsgränser. Utöver detta behöver en MUCF-revision genomföras även i år, och en bokslutsgranskning tillsammans med PwC kommer göras även under våren 2019.

2018-08-04

Vid frågor om vårt arbete kan ni kontakta oss via mail:
Jonathan Spånberger

Simon Brehmer

Du kan även ladda ner rapporten här

Relaterade dokument