Omorganisering
Nyheter

Omorganisering

Publicerat 27 oktober 2021

På kongressen sommaren 2021 antogs nya mål för personalorganisationen. Målen innebär bland annat att de personella resurserna i UNF ska nyttjas så produktivt som möjligt för att UNF ska växa och utvecklas. Utgångspunkten ska vara att skapa den bästa lösningen för organisationen som helhet och inte för enskilda distrikt, projekt eller insatser. I och med det beslutet avskaffades också det gamla systemet för hur verksamhetsutvecklare ska fördelas över landet.

Utifrån detta har förbundsstyrelsen, tillsammans med generalsekreteraren och den biträdande generalsekreteraren, under sommaren och hösten arbetat fram ett nytt sätt att organisera personalen. Ett beslut är nu fattat av förbundsstyrelsen och kommande månader kommer UNF att genomföra en större omorganisation av personalen. Den nya organisationen är till för att personalen som arbetar närmast verksamheten ska få en bättre arbetsmiljö och för att alla UNF:s föreningar och distrikt ska få tillgång till personalstöd. Ett rättvisare och mer välfungerande UNF helt enkelt, ett UNF till alla.

Beslutet grundar sig i att det har funnits en för stor variation i hur personalstödet till olika distrikt i Sverige har sett ut, att distriktsordföranden har haft en för tung arbetsbörda i att leda verksamhetsutvecklarna samt att verksamhetsutvecklarnas arbete har varit för ensamt i för stor utsträckning.

UNF har sedan flera år tillbaka haft en organisation som varit strukturerad efter idén att alla distrikt ska ha varsin verksamhetsutvecklare. På grund av minskad budget har det dock inte sett ut så. Idag har färre än hälften av alla distrikt stöd från en verksamhetsutvecklare. Detta har gjort att UNF tappat närvaro i många delar av landet, och de eldsjälar som funnits på dessa platser har inte kunnat brinna vidare. I den nya omorganiseringen kommer varje distrikt och förening att täckas av personalstyrkan och kunna få ett stöd som inte varit tillgängligt tidigare.

Vad innebär omorganiseringen?

Omorganiseringen kommer framförallt att beröra verksamhetsutvecklare och hur de arbetar med medlemmarna, föreningarna och distrikten. Personalen ska kunna täcka hela Sverige och stötta alla distrikt och föreningar. Verksamhetsutvecklaren som tjänst kommer att göras om och delas upp i två varianter, där den ena sidan blir en distriktsutvecklare, och den andra föreningsutvecklare.

 

Även vilka geografiska områden som tjänsterna kommer att arbeta med kommer att förändras från enbart distrikt till att röra större regioner som innefattar flera distrikt. På så vis kan vi säkerställa att det finns personal som kan agera och stödja upp arbetet i hela landet.

 

Regionerna

Personalens organisering kommer att delas upp i fyra större regioner. Dessa kommer att vara utgångspunkten för var förenings- och distriktsutvecklarna kommer att arbeta. Varje region kommer att bli tilldelade två föreningsutvecklare, som tillsammans kommer att arbeta för att stödja föreningarna i regionen. Det kommer även att finnas två distriktsutvecklare, och dessa kommer att vara placerade i region Öst – med ansvar för region Norr och Öst – och region Mitt – med ansvar för region Syd och Mitt.

Region Norr

Stiliserad karta över Region Norr med markörer för var kontoren är placerade

Region Norr kommer att bestå av distrikten

 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Jämtland

 

Region Norr kommer att vara unikt i frågan om kontor, när övriga regioner får ett kontor med personalen samlad kommer Region Norr att ha två kontor. Dessa är placerade i Luleå och Örnsköldsvik. Kontoren kommer att ha varsin föreningsutvecklare vardera. Detta är för att avstånden inom regionen skulle bli alldeles för stora och verksamheten lidande, om personalen varit placerad på enbart en ort.

Region Öst

Region Öst kommer att bestå av distrikten

 • Uppsala
 • Stockholm
 • Gotland
 • Södermanland
 • Västmanland
 • Gävleborg
 • Dalarna

 

Region Öst kommer att ha sitt kontor i Uppsala. Här kommer två föreningsutvecklare att ha sina kontor tillsammans med distriktsutvecklare för regionerna Norr och Öst.

Region Mitt

Region mitt kommer att bestå av distrikten

 • Jönköping
 • Väst (inklusive fd Älvsborg)
 • Skaraborg
 • Östergötland
 • Örebro
 • Värmland

 

Region Mitt kommer att ha sitt kontor i Jönköping. Här kommer två föreningsutvecklare att ha sina kontor tillsammans med distriktsutvecklare för regionerna Mitt och Syd.

Region Syd

Region Syd kommer att bestå av distrikten

 • Skåne
 • Blekinge
 • Halland
 • Kronoberg
 • Kalmar

Region Syd kommer att ha sitt kontor i Malmö/Lund. Här kommer två föreningsutvecklare att ha sina kontor.

Föreningsutvecklare

Föreningsutvecklarna är de som jobbar med våra medlemmar och gräsrötter som främsta målgrupp. Deras främsta uppgift är att UNF ska kunna stötta de eldsjälar som finns inom förbundet och skapa rätt förutsättningar för dem att gro och ta UNF framåt. De ansvarar tillsammans med distrikten för att föreningarna i sin region får det stöd som de behöver och för satsningar på att utveckla och skapa nya föreningar.

Distriktsutvecklare

Distriktsutvecklaren kommer att främst arbeta med distrikt som målgrupp, och kommer ha som primär uppgift att se till att det finns aktiva och fungerande distrikt med distriktsstyrelser i dess region. UNF kommer anställa två distriktsutvecklare, som kommer att arbeta med fokus på Norr och Öst, respektive Syd och Mitt.

Förbundsutvecklare

En ny förbundsutvecklare kommer också att anställas som kommer ha liknande befattning som engagemangsutvecklaren hade. Denna position kommer att vara baserad på kansliet i Stockholm. Denna tjänst har i uppgift att samordna UNF på ett nationellt plan och vara en del i utvecklandet av organisationen. Denna tjänst kommer svara för större satsningar som är regionsöverskridande. 

Vad händer nu?

Fram tills årsskiftet kommer det vara en övergångsfas där vissa i personalen fortsätter arbeta som verksamhetsutvecklare enligt det gamla systemet samtidigt som det nya systemet fasas in. Efter årsskiftet ska vi helt ha gått över i det nya systemet. Möten kommer att hållas med alla distrikt där mer information kommer, och möjligheten att ställa frågor kommer att finnas. 

Vidare börjar UNF omgående att rekrytera nya föreningsutvecklare och distriktsutvecklare och en förbundsutvecklare. Är du en av dem som vill vara en del av personalstyrkan och staka ut vägen framför oss ihop med de ideella förtroendevalda? Varmt välkommen med din ansökan på https://jobb.unf.se/!

Frågor

Har ni några frågor kring den nya omorganiseringen får ni gärna ställa dem till generalsekreterare Björn Lindgren, biträdande generalsekreterare Jonas Larsson, eller någon av förbundsordföranden Filip Nyman och Jane Segerblom.

 

Handlar dina frågor främst om vad det nya stödet och tjänsterna innebär är ni varmt välkomna att kontakta Jonas Larsson.