Distriktsfadder
Distrikt FS Nyheter

Distriktsfadder

Publicerat 11 oktober 2021

Relaterade artiklar

Som distriktsfadder blir du en värdefull resurs för ditt distrikt och dess styrelse. Du finns med som stöd och bollplank, men får också möjligheten att stimulera och utmana distriktsstyrelserna för att hjälpa dem utvecklas. Låter det som något för dig? Läs mer och anmäl dig till att bli distriktsfadder!

Distriktsfadders roll

Uppdraget

Som distriktsfadder är ditt uppdrag att stötta ditt fadderdistrikt. I uppdraget ska man upprätthålla en regelbunden kontakt med sitt distrikt genom ordförande och distriktsstyrelsen. Regelbunden kontakt innebär att du som fadder tillsammans med sin ordförande bokar in avstämningsmöten där ni pratar om hur det ser ut i distriktet, lyfter olika problembilder, konflikhanterar och är en förlängd arm ifrån förbundsstyrelsen. Som fadder är det önskvärt att man deltar under distriktets arbetshelger och distriktsårsmöten.

Vad kan ingå i uppdraget

Uppdraget går i stort ut på att stötta distrikten som ett bollplank och en drivande kraft samt stimulera distriktet och utmana deras verksamhet och styrelsearbete för att styrelsen ska kunna utvecklas. Det kan t.ex. vara att hjälpa distriktet att utveckla ett koncept kring styrelseöverlämning eller att utveckla en bildningskultur i distriktet. Du bidrar med dina egna erfarenheter och förmedlar kontakter i och utanför organisationen.
Faddern är förbundsstyrelsens kanal ut i landet för att föra vidare information om t.ex. arbetspansmålsuppföjning eller information om kommande utbildningar på förbundsnivå. Ett fadderuppdrag kan vara väldigt brett och ta olika form beroende på fadderdistrikt. Vissa distrikt behöver hjälp med värvning, andra behöver knäcka koden för vad som är nästa steg i att bli större och starkare, något distrikt behöver kanske hjälp att hitta och coacha framtida ledare. En bra sak att ha i åtanke är att du konstant ska utmana verksamheten, en distriktsstyrelse kanske inte ser det som behövs göras eller vad som kan utvecklas, en del av ditt uppdrag är att spräcka hål på det och bryta ny mark.

Faddergruppen, fadderteams och faddercoach

Faddrarna återrapporterar till faddercoachen under dem gemensamma avstämningsmötena man har i faddergruppen tillsammans med faddercoachen. Dessa möten sker var tredje månad. I faddergruppen kommer det finnas mindre grupper med fadderteams där man har mindre protokollförda möten regelbundet där man pratar om sina fadderdistrikt, kommer det upp något under dessa möten som man tycker borde tas till faddercoachen kan man självklart göra det mellan avstämningarna. Faddercoachen har sen i uppdrag att sammanställa en rapport till förbundsstyrelsemötena.

Faddergruppsmöten

Under var tredje månad kommer faddercochen kalla till gemensamma avstämningsmöten med faddergruppen och insatsstyrkan. Där det främsta syftet är att återrapportera till faddercoachen och ge en uppdaterad bild av hur läget ser ut i distrikten samt att man delger och informerar om hur man t.ex. löst konflikter eller tillsammans i den stora gruppen kommer fram till olika lösningar på hinder distrikten kan ha stött på.

Fadderteamsmöten

I faddergruppen kommer det finnas mindre grupper med fadderteams där man har mindre protokollförda möten regelbundet där man pratar om sina fadderdistrikt, kommer det upp något under dessa möten som man tycker borde tas till faddercoachen kan man självklart göra det mellan avstämningarna.
Dessa möten borde förslagsvis hållas varannan månad med hjälp av verktyg som t.ex. discord eller skype. I mappar under faddergruppens gemensamma drive finns det mötesverktyg man kan använda sig av under möterna som förslag på föredragningslista och protokollsmall. I denna drive kommer det även finnas mappar för dem olika fadderteamen där man ska lägga upp sina protokoll samt information om sina distrikt. Detta för att faddercochen ska kunna ha koll på hur det går men också för att dem andra faddrarna ska kunna få en bild av hur det ser ut i landet och vad distrikten gör eller för att få tips och ideer på hur man själv kan lösa liknande konflikter eller hinder som distrikten kan ha stött på.

Fadderdistriktsmöten

I ens fadderuppdrag är det fadderns uppdrag att upprätthålla en regelbunden kontakt med sitt fadderdistrikt. Detta görs igenom en utvald kontaktperson ifrån distriktsstyrelsen. Dessa möten bordes hålla minst en gång i månaden. Under mandatperioden ska även distriktsstyrelsen erbjudas minst tre besök av sin förbundsfadder förslagsvis distriktsårsmöte och arbetshelg. Faddern kommer gemensamt fram tillsammans med kontaktperonen hur ofta man ska prata och vilka spelregler man ska ha gentemot varandra även en liknande kommunikation ska ske med resterande av distriktsstyrelsen. Det är viktigt att förväntningar och förhållningsregler sätts tidigt i kontakten med distriktet för att utbytet för både fadder och distriktet ska bli så givande som möjligt. För att underlätta kontakten finns det mallar på faddergruppens gemensamma drive med mötesverktyg samt att man kan använda sig av Digitalisten och UNF.se.

Anmäl dig på https://forms.gle/uCKYa4JkQnEsZL1q6

Relaterade artiklar