Integritetspolicy

Integritetspolicy

Avdelning: Integritetspolicy

Publicerat 27 mars 2018

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation, på svenska Dataskyddsförordningen). Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och skyddar dina data på bästa möjliga sätt.

I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller i alla sammanhang: när du besöker vår hemsida, använder dig av någon av våra tjänster, när du är med oss på sociala medier eller kommer i kontakt med oss på annat sätt t.ex. via e-post. Policyn gäller även uppgifter vi får in via telefon, post eller om du lämnar uppgifter till oss på annat sätt.

Vår policy gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss som medlem, frivillig, givare eller bara som intresserad av vår verksamhet. Den gäller också dig som kommer i kontakt med oss i din yrkesroll eller som anställd hos oss.

UNF är personuppgiftsansvarig på det sätt som beskrivs här nedan och vi ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. UNF är gemensamt personuppgiftsansvarig med föreningar och distrikt för behandlingen av personuppgifter i medlemssystemet. Mer information om ansvarsfördelningen kan du läsa i bilaga 1 Gemensamt personuppgiftsansvar.

Du kan alltid vända dig till UNF på adressen som anges i slutet av policyn, oavsett var i organisationen dina uppgifter behandlas.

I den här policyn används ett antal svåra ord och begrepp. För ordförklaring hänvisar vi till https://www.datainspektionen.se/ordlista/

Personuppgifter vi samlar in

UNF får i första hand in personuppgifter direkt från dig. När du registrerar dig som medlem samlar vi in personnummer, namn, adress, postnummer, könstillhörighet och e-post. Det är även möjligt för dig att ange telefonnummer, information om närmast anhörig, matpreferenser, allergier, intressen och tidningsprenumeration. Om du deltar i utbildning eller annat arrangemang, tilldelas en utmärkelse eller väljs till ett förtroendeuppdrag kan detta komma att registreras på din medlemsprofil. Vi hanterar uppgifter om skyddad identitet enligt Skatteverkets riktlinjer.

Andra uppgifter som vi kan komma att behandla är kontonummer om du ansöker om bidrag eller andra kostnadsersättningar. Kredit- och betalkortsdata eller andra fakturauppgifter hanteras när du ger en gåva eller genomför ett köp. Vid arrangemang kan vi dokumentera genom att föra minnesanteckningar, deltagarlistor, fotografera och filma.

UNF kan komma att med hjälp av ditt personnummer uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, såsom SPAR. Det gör vi för att upprätthålla god registervård, det vill säga när det är viktigt att du är du och att ingen annan får dina utskick eller att du inte nås av dem. Vi kan också utifrån ditt mobiltelefonnummer ta fram ditt namn eller på andra sätt komplettera dina uppgifter.

Ibland kan vi få in uppgifter om dig från någon annan, till exempel om någon ger en gåva i ditt namn.

UNF registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När du registrerar dig som medlem
 2. När du registrerar dig som givare
 3. Vid anmälan till våra arrangemang, kurser och utbildningar
 4. Vid anmälan eller beställning av en tjänst eller service som erbjuds via våra olika kanaler.
 5. När du beställer något från vår webbshop
 6. När du skapar ett mejlkonto via vår mejlklient
 7. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobilnummer på webbplatsen
 8. När du ger en gåva via vår webbplats, sms, Swish eller genom annan kanal eller app
 9. Om du anmäler dig till något av UNF:s nyhetsbrev
 10. Om du prenumererar på vår tidning
 11. Om du skriver under ett upprop eller annan namninsamling
 12. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats eller social media
 13. Ditt besök på vår webbplats eller via någon app, förutsatt att du godkänt våra cookies. Den information som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter.
 14. När du skriver på en deltagarlista i någon av våra verksamheter eller vid aktiviteter
 15. Om vi gör en orosanmälan vid misstanke att ett barn far illa.
 16. Om du är kandidat eller blir förtroendevald i någon av våra föreningar, distrikt, kompetensgrupper, projektgrupper eller förbundsstyrelse.
 17. Vid anställning och/eller praktik

Hur vi använder insamlad information (våra ändamål):

UNF behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

Medlemsadministration

 1. För att kunna vara medlem i UNF behöver vi registrera uppgifter om dig och hur vi kan komma i kontakt med dig. Vi behöver också få veta att du accepterar vårt medlemslöfte om nykterhet.
 2. När du deltar i vår verksamhet, allt från lokal verksamhet till kurser/utbildningar och förbundsarrangemang behöver vi uppgifterna för att kunna genomföra verksamheten och i vissa fall för administration för att söka bidrag och uppfylla redovisningskrav.
 3. Om du har ett mejlkonto hos Sobernet administreras det av IOGT-NTO:s IT-support. Din mejladress hamnar också automatiskt i vår gemensamma adressbok så att alla som har ett Sobernet-konto har möjlighet att söka efter ditt namn och din e-postadress. Detta för att underlätta kontakt mellan medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen.
 4. För att kunna ta emot och registrera gåvor. I samband med köp eller donationer behöver vi förutom dina kontaktuppgifter samla in fakta om betalningssätt och betalkortsinformation.
 5. För att kunna ge dig service och hantera dina förfrågningar, skicka information till dig och hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta.

Marknadsföring och förmedling av information

Uppgifter om medlemskap, gåvogivande, beställning av tjänster, visat stöd för vår verksamhet mm kan komma att lagras och analyseras. Det kan ligga till grund för erbjudanden, såsom olika sätt att engagera sig och visa sitt stöd, och marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

 1. För att kunna göra olika typer av marknadsundersökningar
 2. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster på en aggregerad nivå, det vill säga utan att detta identifierar dig som enskild person.
 3. För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats, i våra sociala medier och i andra kanaler inklusive appar, utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, det vill säga de olika sätt och vägar du erbjuds att stödja vår verksamhet och få del av information om vad vi åstadkommer.
 4. Personuppgifter används också vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster.
 5. Om du är medlem och/eller har registrerat dig för något av våra nyhetsbrev. Så snart du avsäger dig din prenumeration tas dina uppgifter för detta ändamål bort.
 6. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar eller via vanlig post eller telefon då du har en aktiv relation med oss.
 7. För att kontakta dig via SMS, e-post, app, telefon eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
 8. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
 9. För att förbättra din användarupplevelse av vår webbplats, appar, plattformar etc. genom att kunna anpassa visningen till den enhet som du använder och samtidigt göra dem mer användbara.
 10. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.
 11. Vi använder bild och filmer från vår verksamhet på vår hemsida, i de utskick vi gör och i vår marknadsföring på olika sätt. Om personen på bilderna går att identifiera samlar vi in särskilt samtycke för detta. Om personen är ett barn samlas samtycke in från vårdnadshavaren. Bilder på stora grupper där endast du själv eller någon närstående skulle kunna känna igen dig kan publiceras utan att särskilt samtycke samlas in.
 12. Vid intervjuer och porträttbilder ska vi beskriva vårt syfte och användningsområde för den person vars berättelse/bild vi önskar publicera. Vid användning av bilder på barn ska extra hänsyn iakttas. Vi undviker att porträttera barn som befinner sig i en utsatt situation. Vi gör alltid en konsekvensbedömning vid publicering av porträttbilder och/eller barns fulla namn.
 13. Kommunikationen ska fokusera på människors inneboende kraft att förändra. Detta gäller såväl i text som i de bilder och filmer vi använder. Vi ska tala både till hjärtat och hjärnan. Det innebär att vi inte utmålar någon som offer och att vi tar särskild hänsyn när barn och unga porträtteras i samband med insamling.

Verksamhet

Här avser vi behandlingar som vi behöver göra för att kunna bedriva vår verksamhet. Det innefattar bland annat att vi använder dina personuppgifter i följande fall.

 1. När du e-postar eller ringer någon av våra anställda, ideellt aktiva på förbundsnivå eller en av våra officiella adresser så används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när vi mejlat dig.
 2. När du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra verksamheten, till exempel göra olika beställningar eller uppfylla redovisningskrav.
 3. Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll/minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.
 4. Om vi gör en orosanmälan vid misstanke att ett barn far illa
 5. Om du söker anställning behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker för tjänsten och för att ta kontakt med dig.
 6. När du är anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet men även för att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet
 7. I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag, men även i kommunikation med berörda parter.
 8. I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar.

Rättslig grund, lagring och gallring av uppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att UNF registrerar och lagrar uppgifter om av vilken anledning du lämnat dem (till exempel för att bli medlem eller givare eller beställa material) samt att UNF behandlar personuppgifterna för angivna ändamål.

För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och vi stödjer oss på:

 • Uppfyllande av avtal – det som t.ex. rent faktiskt krävs för att bli medlem, givare eller köpa något.
 • Rättslig förpliktelse – t.ex. att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket, andra myndigheter eller sköta vår bokföring.
 • Berättigat intresse – när det anses OK att använda dina uppgifter i vår strävan att göra världen bättre och vårt intresse kan anses väga tyngre än ditt.
 • Samtycke – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det betyder.
 • Utförande av uppgift av allmänt intresse – när vi gör en orosanmälan enligt socialtjänstlagen vid misstanke att ett barn far illa.

Kopplar vi våra ändamål till de rättsliga grunderna ser det ut så här:

 • Medlemsadministration: Uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse samt berättigat intresse
 • Marknadsföring och förmedling: Berättigat intresse, samtycke och i vissa fall avtal av information
 • Verksamhet: Berättigat intresse, rättslig förpliktelse, uppfyllande av avtal, samtycke samt utförande av uppgift av allmänt intresse

Om vi använder oss av berättigat intresse som grund kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta. UNF kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss, till exempel är medlem eller givare samt en tid därefter beroende på ändamål.

De uppgifter om ditt medlemskap som vi hanterar i vårt medlemsregister finns kvar så länge du är medlem och ett år efter det att medlemskapet avslutas för att vi ska kunna följa upp ditt avslut och eventuella andra förpliktelser kopplat till det. Efter två år anonymiseras dina uppgifter. Om du lämnat dina kontaktuppgifter i samband med en kampanj eller för att få information tas uppgifterna bort när du själv begär det eller efter inaktivitet i 24 månader.

Bilder och andra uppgifter av allmänt intresse kan komma att arkiveras. Bilder som du samtyckt till tas bort eller slutar användas publikt när du själv begär det. Om bilden bygger på ett separat samtycke eller avtal gäller de förutsättningarna.
Uppdatering och gallring av dina uppgifter sker regelbundet enligt riktlinjer och så snart vi få vetskap om en förändring av dina uppgifter.

Rätten att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners (bland annat s.k. personuppgiftsbiträden)

Vid ett medlemskap i UNF, kan du också bli medlem i en förening eller ett distrikt, vilka dina medlemsuppgifter kommer att delas med. UNF kan komma att lämna ut vissa personuppgifter till de övriga förbunden i IOGT-NTO-rörelsen (IOGT-NTO, NSF och Junis) när uppgifterna behövs i deras verksamhet eller i den verksamhet som förbunden gemensamt driver inom IOGT-NTO-rörelsen (http://www.iogtntororelsen.se/).

För att vi ska kunna bedriva en bra och säker verksamhet kan dina uppgifter också komma att hanteras administrativt av andra samverkansparter på vårt uppdrag när det är aktuellt, som till exempel tryckerier, distribution, betaltjänster, dataprogramsadministratörer och hotell.

I vissa fall kan vi behöva använda externa molntjänster för viss lagring av information. Om detta görs så säkerställs att molntjänstleverantören uppfyller de krav som aktuell dataskyddslagstiftning ställer.

Därutöver kan UNF vid viss typ av personuppgiftsbehandling komma att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners. När behandling av uppgifter hos personuppgiftsbiträden sker i större omfattning eller för känsliga uppgifter skriver vi ett särskilt avtal med dessa parter om att de endast får hantera uppgifterna enligt våra instruktioner och att de måste ha godtagbara säkerhetsnivåer för hanteringen.

UNF kommer inte att ge bort eller sälja dina uppgifter vidare till någon extern part.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka informationen om dig och vad som sparas. För att hålla dina uppgifter korrekta kommer UNF självmant att rätta uppgifter som vi upptäcker är felaktiga. Om du själv upptäcker något som inte stämmer har du möjlighet att be oss rätta det. Uppgifter som du lämnat med samtycke har du också rätt att vid begäran få raderade. Uppgifter som samlats in med ett annat lagligt stöd än samtycke kan också raderas vid begäran, men först när uppgiften inte längre behövs för det ändamål som den samlades in för.

Du har också rätt att få ut och överföra egna personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om uppgifterna lämnats med samtycke eller med avtal som laglig grund. Du har rätt att invända mot den behandling vi gör av dina uppgifter med stöd av vårt berättigande intresse. Vår behandling ska då upphöra om det inte finns tvingande berättigande skäl eller rättsliga anspråk för UNF att fortsätta behandla uppgifterna.

Om du inte längre vill få utskick från oss kan du enkelt avregistrera dig genom att klicka på en länk, eller mejla till angiven adress i något av de utskick du fått. Vi kommer då inte att göra fler utskick men kan komma att återkomma i ärenden som ännu inte är avslutade eller för att följa upp ditt avslut.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Det kan du få genom att skriftligt eller digitalt begära ett så kallat registerutdrag från UNF. För att vi på bästa sätt ska kunna ge dig det du efterfrågar kan vi återkomma med följdfrågor om det är någon specifik information du vill ta del av. Informationen är som regel kostnadsfri.

Om cookies

När du använder vår webbplats och appar samlas uppgifter in via till exempel cookies. Detta görs dock endast efter ett separat godkännande. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress och unika identifierare. Vid besök på vår webbplats där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster inte kan tillhandahållas.

Tredje land

I största möjliga mån kommer vi att hantera dina uppgifter inom Sverige och EU. Men eftersom vi bedriver internationell verksamhet kan dina personuppgifter komma att ses som de behandlas i tredje land (dvs. ett land utanför EU). När sådan behandling kan komma att ske har vi särskilda säkerhetsrutiner för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Vi ställer också krav på att våra personuppgiftsbiträden endast får hantera uppgifter inom EU/EES

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser innehåller länkar till tredjeparts-webbplatser. Detta är enbart i informationssyfte och för att underlätta för dig som användare av våra tjänster. UNF saknar kontroll över de externa webbplatser vi länkar till, och vi ansvarar därför inte för deras innehåll. UNF ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användandet av dessa länkar.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering, vid klagomål eller om du har några frågor, är du välkommen att kontakta vår administrativa sekreterare. Du har också rätt att skicka in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Ungdomens Nykterhetsförbund, org nr 878500-1622, Box 12825, 112 97 Stockholm. Kontaktperson: UNF:s förbundskoordinator.

UNF
Box 12825
112 97 Stockholm

E-postadress: info@unf.se

Ändringar i integritetspolicyn

UNF förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Antagen 180609 av UNF:s förbundsstyrelse

Bilaga 1: Överenskommelse om gemensamt personuppgiftsansvar