Gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning

Avdelning: UNF:s Drogpolitiska Program

Publicerat 5 oktober 2022

Gårdsförsäljning lyfts ofta i den politiska debatten som ett sätt att skapa möjligheter på landsbygden genom att bryggerier belägna på landsbygden kan sälja en del av sina produkter till människor som besöker gården. För UNF är det självklart att det ska finnas möjligheter för alla människor till ett meningsfullt liv, men vi ser inte att det uppfylls genom alkoholförsäljning.

Frågan har utretts av regeringen vid flera tillfällen och dessa utredningar har dragit slutsatsen att gårdsförsäljning inte skulle kunna se ut på det sätt som beskrivs ovan. På grund av hur EU-rätten är utformad måste utländska aktörer ges samma möjligheter som svenska utan att diskrimineras eller på något sätt ha sämre förutsättningar. En geografisk begränsning av vem som kan sälja alkoholen anses göra det svårare eller mindre attraktivt för utländska aktörer.[1] SOU 2010:98, Gårdsförsäljning: delbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor, Stockholm: Fritzes.[2] SOU 2009:22, En ny alkohollag, Stockholm: Socialdepartmentet. Det innebär alltså att det inte skulle gå att begränsa gårdsförsäljningen till gårdar på landsbygden, utan det skulle inkludera bryggerier i städer. 

Att tillåta gårdsförsäljning skulle innebära att företag som genomför någon del av alkoholproduktionen (såsom att späda, krydda, destillera eller buteljera) i Sverige skulle kunna sälja sina produkter själva medan utländska aktörer fortfarande skulle behöva gå igenom Systembolaget. Detta skulle anses vara diskriminering enligt EU-rätten och därmed fälla Systembolaget.[3]Kjellgren, Torsten. 2020. Gårdsförsäljning: Alkoholindustrins trojanska häst. Stockholm: IOGT-NTO. Det är även möjligt för småskaliga producenter att sälja sina produkter via Systembolaget i nuläget. [4]Systembolaget. Gårdsförsäljning. https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/om-uppdraget/gardsforsaljning/, hämtad 22 september 2020.

Utredningen från 2010 föreslog en modell för gårdsförsäljning som innebar att producenter med särskilt tillstånd kunde sälja en begränsad mängd av sina alkoholprodukter till deltagare vid ett evenemang som till exempel studiebesök, föreläsning eller upplevelseevenemang. Detta tycker vi också bidrar till att underminera Systembolagets monopol och vi anser därför att denna typ av företag borde ansöka om serveringstillstånd för att ha tillsyn över konsumtionen på plats.

En utveckling där Systembolaget avskaffas gynnar storproducenter av alkohol, som redan nu investerar stora summor i att lobba för gårdsförsäljning. Exempelvis “The Absolut Company” driver frågan genom sitt engagemang i flertalet lobbyorganisationer. [5]Kjellgren, Torsten. 2020. Gårdsförsäljning: Alkoholindustrins trojanska häst. Stockholm: IOGT-NTO., s. 7-11 Flertalet mindre alkoholproducenter är emot gårdsförsäljning, just då det missgynnar mindre aktörer och kan innebära slutet för Systembolaget.[6]Gårdsförsäljning.info. Gårdsförsäljningsfrågan. Hämtad den 26 mars 2021. Tillgänglig via: https://gardsforsaljning.info/

Ett avskaffande av Systembolaget skulle dessutom leda till ökad tillgänglighet och vinstintresse detaljhandeln av alkohol. Det skulle alltså vara mycket skadligt för folkhälsan och slå hårdast mot de som redan befinner sig i utsatta situationer.

UNF kräver:

  • att gårdsförsäljning inte tillåts
  • att åtgärder menade att lyfta landsbygden aldrig bygger på alkohol eller andra droger
  • att alkoholförsäljning ska präglas av folkhälsomål och inte av vinstintresse (desintresseringprincipen)
  • att samtliga alkoholhaltiga produkter över 2,25% endast ska säljas genom Systembolaget

Fotnoter

Fotnoter
1  SOU 2010:98, Gårdsförsäljning: delbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor, Stockholm: Fritzes.
2  SOU 2009:22, En ny alkohollag, Stockholm: Socialdepartmentet.
3 Kjellgren, Torsten. 2020. Gårdsförsäljning: Alkoholindustrins trojanska häst. Stockholm: IOGT-NTO.
4 Systembolaget. Gårdsförsäljning. https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/om-uppdraget/gardsforsaljning/, hämtad 22 september 2020.
5 Kjellgren, Torsten. 2020. Gårdsförsäljning: Alkoholindustrins trojanska häst. Stockholm: IOGT-NTO., s. 7-11
6 Gårdsförsäljning.info. Gårdsförsäljningsfrågan. Hämtad den 26 mars 2021. Tillgänglig via: https://gardsforsaljning.info/