Framtidens nykterhetsrörelse
Nyheter

Framtidens nykterhetsrörelse

Publicerat 20 januari 2023

P P å denna sida samlar vi kontinuerligt aktuell information om processen kring framtidens nykterhetsrörelse. Du hittar den senaste informationen överst på sidan.

Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, säger ja till en gemensam organisationsöversyn av IOGT-
NTO-rörelsen

Beslutet fattades i samband med förbundsmötet den 28-29 oktober, och innebär att samtliga organisationer i rörelsen nu står bakom beslutet att se över hur vi bäst organiserar oss framöver.

Helgens beslut ger klartecken att gå vidare med det projekt som under våren har sett över förutsättningarna och tagit fram direktiv för en översyn.

Vi vill sondera terrängen och tror att vi har en del att bidra med i en översyn, säger Anders Ödman, förbundsordförande NSF

De tre förbund som redan innan sagt ja; Junis, IOGT-NTO och UNF, välkomnar beslutet:

– Vi är mycket glada att alla fyra förbund nu gör gemensam sak och formar framtiden tillsammans, säger Mona Örjes, ordförande Junis.

Än så länge är det bara själva utredningen som är beslutad. Den kommer under 2024 med förslag på hur framtidens IOGT-NTO-rörelse bör se ut.

– Nu ser vi fram emot att arbeta gemensamt för att ta fram ett riktigt bra förslag som passar oss alla, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO.

Jane Segerblom, ordförande för UNF, håller med:
– Vi har mycket att lära av varandra, och vill givetvis ta med oss det bästa från alla fyra organisationer in i processen att utreda hur framtidens organisationsform ska se ut.

Tillsammans har de fyra organisationerna 35 000 medlemmar som kan bidra till en starkare nykterhetsrörelse och en tydligare röst för demokrati, solidaritet och nykterhet i samhället. Ambitionen är att skapa en organisationsform som bättre kan hantera omvärldens förändringar, och
som kan lägga mer tid och resurser på själva verksamheten.

Fotnot:
Det var i januari 2023 som idén om en översyn väcktes av de fyra förbundsstyrelserna. Med större konkurrens om medlemmar och utrymmet i samhällsdebatten, tänkte man att en samlad nykterhetsrörelse skulle kunna få bättre genomslag. I maj ställde sig samtliga förbundsstyrelser bakom förslaget, och nu har också samtliga kongresser
och förbundsmötet sagt ja till en gemensam organisationsöversyn.

Ja från IOGT-NTO, Junis och UNF:s kongresser till förslaget om organisationsöversyn

Tre av fyra nykterhetsförbund har sagt ja till en översyn av organisationen. IOGT-NTO:s, Junis och UNF:s kongresser vill gå vidare med ett projekt för att se över hur man bäst organiserar nykterhetsrörelsen framöver. NSF:s beslut kommer i samband med deras förbundsmöte i slutet av oktober.

Det första steget mot en starkare och modernare nykterhetsrörelse är taget. I helgen beslutade tre av fyra förbund att de vill gå vidare med en översyn. Det innebär att det finns förutsättningar för att inleda fas två i det projekt som under våren har fokuserat på att inventera förutsättningarna och ta fram direktiv för en sådan översyn.

– Det är givetvis glädjande att vi nu har kommit så här långt i processen och att förbunden ställer sig positiva, säger Mona Örjes, ordförande Junis.

Omvärlden förändras och kommer att påverka rörelsen på ett eller annat sätt. Genom att agera snabbt, finns större möjlighet att styra på vilket sätt. Förhoppningen är en starkare nykterhetsrörelse, som kan lägga mer tid och resurser på själva verksamheten.

– Tillsammans har vi 35 000 medlemmar och kan vara en stark röst för nykterheten i samhället. Nu går vi vidare och ser hur vi gör detta på bästa sätt, säger Lucas Nilsson, ordförande IOGT-NTO.

– Skönt att förslaget fick en så stor majoritet från de tre förbunden som nu fattat beslut, det bådar gott. Intressant också att de tre kongresserna hanterade frågan med hjälp av olika mötesformer. Något vi tar med oss till vårt förbundsmöte i höst, säger Anders Ödman, ledamot i NSF:s förbundsstyrelse och gäst på de tre förbundens kongresser.

Nu inväntar projektet NSF:s beslut i slutet av oktober innan arbetet drar i gång på allvar. Början av hösten kommer att ägnas åt att inventeringar och andra förberedelser.

– Det känns bra att medlemmarna har gett oss i uppdrag att utreda detta vidare och nu avvaktar vi med stor nyfikenhet NSF:s beslut oavsett vad det blir. Efter förbundsmötets beslut arbetar vi vidare, och jag hoppas givetvis att de också vill vara med, säger Jane Segerblom, ordförande UNF.

Röstsiffrorna från kongresserna

OrganisationBifallAvslag
IOGT-NTO766
UNF317
Junis605

Förbundsledningarna uppmanade till delaktighet i processen

Den 30 maj presenterade förslaget om utredning av IOGT-NTO rörelsens organisationsform av de fyra förbundens representanter. Du kan se sändningen i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=tV9c-__lGYE

Under sändningen konstaterades att alla fyra förbund står inför samma utmaningar och att lösningen förmodligen står att finna tillsammans. Hur blir vi en bättre nykterhetsrörelse?

Några röster om varför organisationen ska ses över: 

“Åldersmässiga och geografiska glapp sätter ibland käppar i hjulen för verksamheten och behöver täppas till. Tänk att kunna samverka kring rekrytering, utbildning, styrelseansvar, ledarutveckling!”

“Vi behövs mer än någonsin med vårt arbete för demokrati, solidaritet och nykterhet, men vi behöver bli starkare och inte tävla om medlemmar och deras uppmärksamhet.”

“Vi behöver samla oss kring våra viktigaste frågor istället för att fokusera på organisationstillhörighet.”

Och så några röster om hur översynen ska gå till:

“Det behövs nyfikenhet och lyhördhet i den fortsatta processen. Vi måste vara beredda att lyssna.”

“Processen måste präglas av prestigelöshet. Det viktigaste är att det blir bra – inte att det blir som någon har tänkt.”

“Hör av er till oss med tankar och idéer! Vi behöver dualiteten nu!”

Under sändningen fångade vi också upp en del frågor från tittarna, såsom “Varför är tiden så knapp?” och “Kan man verkligen genomföra detta på ett enda extra insatt förbundsmöte/kongress?” – Lyssna på sändningen så får du ta del av svaren och resonemangen från de fyra förbunden.

Presentation av förslaget 30 maj

Se presentationen live kl. 18-19:30 tisdag 30 maj!

till presentationen

Medlemmarna nyfikna på organisationsutredning

De flesta medlemmar är nyfikna på en utredning om nykterhetsrörelsens framtida organisationsform. Det framgår av den medlemsenkät som är en av bilagorna till förslaget om utredning av IOGT-NTO rörelsens organisationsform. Merparten ser också bättre möjligheter att samverka och bli en stark nykterhetsrörelse, medan oron främst rör framtida finansiering och det egna förbundets identitet.

Under våren har – förutom dialogmöten med medlemmar och personal – också en medlemsenkät genomförts för att samla in underlag för förslaget om en utredning om nykterhetsrörelsens framtida organisation. Den ingår som en bilaga i det förslag som nu läggs fram till kongresser och förbundsmöte. Vid sammanställningen kan man konstatera att det som framkommer i enkäten också har beaktats i det förslag som nu ligger.

– Vi har ju haft löpande dialog med nyckelpersoner om upplägget, och det känns skönt att det vi jobbat fram också överensstämmer med det som medlemmarna efterfrågar, säger projektledare Anna Bergkvist.

Förutom nyfiken, svarade många att de kände sig öppensinnade, förväntansfulla och optimistiska inför utredningen. Många ser också möjligheten att bättre kunna ta till vara kompetensen som finns och att bli en vassare röst utåt.

“Samnyttja ekonomiska resurser” och att “slippa konkurrera med varandra och dubbelarbete inom rörelsen”, är två av de frisvar som skickats med.

Men medlemmarna ser också utmaningar. Framför allt uttrycks en oro för att förlora bidrag och finansiering kopplad till specifik verksamhet. Många är också oroliga för att det egna förbundets identitet och verksamheter ska försvinna. Dessutom oroar sig en del för att vissa grupper kommer att tappa sitt demokratiska inflytande och att processen splittrar rörelsen.

“Hur ska vi komma överens om fördelningen av de pengar vi har”, undrar någon, “statsbidragen riskerar att sänkas om det blir en organisation”, konstaterar en annan och “risk att medlemsinflytandet minskar, det blir mer toppstyrning och mindre medlemsfokus”, befarar en tredje.

– Det är väldigt kloka funderingar, som vi måste diskutera vidare. Därför har vi också tagit med dem i beslutsunderlaget till kongresser och förbundsmöte, säger Annas Bergkvist.

Bland de verksamheter och aktiviteter som medlemmarna tycker är viktigast att nykterhetsrörelsen driver framöver nämns i fallande ordning: barnverksamhet, bildning och kurser, lägerverksamhet samt såväl ungdoms- som vuxenverksamhet.

Läs alla bilagor till förslaget här:

Beslutsträd och tidplan
Sammanställning av resultat från dialogmöten
Sammanställning av resultat från enkät
Sammanställning av resultat från djupintervjuer
Nuläge inom dagens organisationer
Inventering av utredningar

Själva förslaget är publicerat sedan innan och finns att läsa här.

Ny organisationsform kan stärka nykterhetsrörelsen

Nu är förslaget om utredning av en framtida organisering av nykterhetsrörelsen klart. Det finns att läsa i sin helhet här och kommer att hanteras på respektive kongress/förbundsmöte i sommar och höst. Om medlemmarna säger ja, kommer utredningen att påbörjas i höst.

Uppdelningen av IOGT-NTO-rörelsen i fyra förbund är över 50 år gammal. Nu vill vi utforska en ny gemensam organisationsform.

Utredningens uppdrag ska, enligt förslaget, vara att undersöka hur en effektiv och ändamålsenlig organisationsform skulle kunna se ut och utforska idéer och förslag till en sådan ny organisationsform. Utredningen ska även framöver, till extrainsatta kongresser/förbundsmöte, presentera ett förslag på en ny organisationsform och en plan för införande av den nya organisationsformen, som kan bestå av en eller flera juridiska personer.

Utredningen ska genomföras i ett gemensamt projekt och dialoger med medlemmar, förtroendevalda och anställda kommer att genomföras. Arbetet ska ske i nära dialog med samtliga förbundsstyrelser och präglas av nyfikenhet och utforskande samtal kring hur vi organiserar oss så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.

Om medlemmarna säger ja, kommer vårens förberedande inriktningsfas att ersättas av en utredningsfas med direktiv att:

 • Skapa förutsättningar för en stark organisationsform som möjliggör mer verksamhet
 • Skapa förutsättningar för en organisationsform som ger rörelsen mer genomslag i samhället
 • Skapa förutsättningar för hållbara och lustfyllda möjligheter för ideella engagemang i rörelsen
 • Skapa förutsättningar för barns och ungas demokratiska inflytande och ungas möjlighet att vara med och leda organisationen

Särskild vikt kommer också att läggas vid de ekonomiska och juridiska aspekterna i utredningen. En ny organisationsform måste vila på en stabil och långsiktig finansiering och kunna tillvarata dagens juridiska åtaganden och möjligheter, samt ge fortsatt möjligheter att söka pengar för specifika målgrupper. Rörelsens olika verksamheter måste även fortsatt kunna ingå i relevanta samverkans- och paraplyorganisationer och IOGT-NTO-rörelsens inflytande i andra organisationer ska i möjligaste mån inte minska till följd av förändringen.

Under våren har utmaningar och möjligheter i de fyra organisationerna inventerats, bland annat genom dialogmöten och enkäter bland medlemmar, förtroendevalda och personal. Det utgör underlag för den fortsatta processen, förutsatt att en sådan ska göras. Det har hittills inte framkommit några juridiska, ekonomiska eller andra hinder för att fortsätta arbetet med att hitta en ny organisationsform för de fyra förbunden.

Förslaget tillsammans med de fyra organisationernas egna formulerade ”varför” finns nu att läsa och den 30 maj kl. 18-19.30 kommer förslaget presenteras av de fyra förbundsordförandena. Inom kort kommer också bilagorna till beslutet tillgängliggöras för ombud och medlemmar.

Tillsätta en utredning gällande en ny gemensam organisationsform för IOGT-NTO-rörelsen

Varför väljer UNF att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation

Varför väljer IOGT-NTO att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation

Varför väljer NSF att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation

Varför väljer Junis att utforska en ny gemensam nykterhetsorganisation

Utredning om ny organisationsform

Den 30 maj presenteras förslaget till utredning av nykterhetsrörelsens framtida organisationsform.
Riksstyrelsen har nu haft en dialog om förslaget som går vidare för beslut i respektive förbundsstyrelse
och som sedan går till respektive förbundsmöte/kongress för beslut.

Presentationen av förslaget sker digitalt så att alla har möjlighet att delta och ställa frågor. Sändningen
spelas också in för den som inte har möjlighet att vara med den 30 maj. Samtliga ordförande deltar och
svarar på frågor.

Inför riksstyrelsens möte 3 maj gick förslaget på remiss till varje förbundsstyrelse och nu är förslaget
föremål för beslut i alla förbundsstyrelser som formellt sett lägger fram det till sitt eget högsta beslutande
organ.

Sen är det upp till respektive förbundsmöte och kongress att säga sitt om förslaget att utreda hur de fyra
förbunden ska organiseras i framtiden. Det sker vid följande tidpunkter:
29 juni -2 juli, Kongresser UNF, Junis och IOGT-NTO
27-29 oktober, Förbundsmöte NSF

Förslaget publiceras i sin helhet efter styrelsernas godkännande och eventuella kompletteringar den 16
maj. Bilagorna till förslaget publiceras den 24 maj. Här finns bland annat resultatet av de enkäter och
dialogmöten som har genomförts och som ligger till grund för förslaget.

Presentationen sker 18-19.30. Klicka på knappen nedan för att komma till sändningen

till presentationen

Beslut om organisationsutredning på kommande kongress/förbundsmöte

Arbetet för en nyktrare värld behövs mer än någonsin. För att skärpa arbetet
mot nykterhetsrörelsens gemensamma mål har förbundsstyrelsen beslutat att
undersöka förutsättningarna för en organisationsutredning.

Samtidigt som behovet av nykterhetsrörelsens arbete ökar blir konkurrensen om
medlemmar och utrymme i samhällsdebatten allt hårdare.

För att kunna fortsätta erbjuda medlemmarna en bra verksamhet och få gehör i
samhällsdebatten behöver organiseringen av rörelsens fyra systerförbund ses över.
Samtliga förbundsstyrelser har därför beslutat att undersöka intresset för att utreda
hur en framtida organisationsform skulle kunna se ut.

Målet är att hitta en effektiv och ändamålsenlig organisation som bättre kan möta de
utmaningar som nykterhetsrörelsen ställs inför, och dessutom kan stärka dess
position. Vi måste förhålla oss till att omvärlden förändras och genom att agera redan
nu, har vi större möjlighet att styra hur vi påverkas. Tillsammans har vi 35 000
medlemmar som alla arbetar för samma sak. Det ger oss en styrka som vi ska
utnyttja.

En särskild projektgrupp har tillsatts för att ta fram underlag till förbundens
kommande kongresser och förbundsmöte. Då ska medlemmarna fatta beslut om ifall
en organisationsutredning ska tillsättas och vilka utredningsdirektiv den ska ha. Om
de säger ja, påbörjas den processen under hösten.

För att sondera terrängen bland medlemmarna har det skickats ut enkäter och hållits
dialogmöten. En sammanställning av resultatet kommer att publiceras inom kort.
En potentiell förändring väcker ofta både frågor och oro. Därför kommer det löpande
att publiceras information om processen, bland annat i form av en FAQ på webben.
Om du är medlem och vill ta del av projektunderlaget kontakta projektledare Anna
Bergkvist på anna@styrelsepost.se

FAQ – Nykterhetsrörelsen

Varför gör ni detta?

Arbetet för en nyktrare värld behövs mer än någonsin. Samtidigt blir konkurrensen om medlemmar
och utrymme i samhällsdebatten allt hårdare. Vi vill skapa förändring och behöver därför se över hur
vi bäst kan organisera vårt arbete för att fortsätta vara så effektiva som möjligt i arbetet för att
uppnå vårt gemensamma mål. Tillsammans har vi 35 000 medlemmar som alla vill arbeta för en
nyktrare värld. Det ger oss en enorm styrka som vi ska utnyttja.

Varför är det så bråttom?

Vi måste förhålla oss till att omvärlden förändras, och vi kommer att påverkas på ett eller annat sätt.
Genom att agera redan nu, har vi större möjlighet att styra hur.

Vad händer nu?

Den 15 januari 2023 fattade förbundsstyrelserna för NSF, UNF, Junis och IOGT-NTO beslut om att en
framtida organisationsform för rörelsen ska utforskas tillsammans.

En projektgrupp har tillsatts och fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en utredning om
organisationsform kan läggas upp. Förslaget levereras till kommande kongresser och förbundsmöte,
där medlemmarna tar ställning till om en utredning ska genomföras och i så fall med vilka
utredningsdirektiv.

Om medlemmarna säger ja, kommer projektet först i nästa steg att ta fram förslag på en framtida
organisation att ta ställning till. Men det blir aktuellt först hösten 2023.

Varför får inte alla berörda vara med i processen?

Alla medlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter via enkäter och dialogmöten. Det är en del
av den inventering som under våren görs för fånga in förutsättningar och önskemål från medlemmar
om vad som är viktigt att ha med i direktiven till en eventuell organisationsutredning.
Även vid beslut att gå vidare med en utredning kommer löpande dialoger med medlemmar och
anställda att vara en viktig del av arbetet.

Hur säkerställer vi de olika förbundens särställning och identitet?

Det blir en del i direktivet vid ett eventuellt beslut om organisationsutredning. Löpande kontakt med
och input från medlemmar och personal från samtliga förbund kommer att ligga till grund för såväl
utformningen av ett utredningsprojekt som ett eventuellt förslag till organisationsform.

Måste alla förbund säga ja för att vi ska gå vidare med en utredning?

Nej, alla förbund tar egna beslut inom ramen för sina egna demokratiska processer. Det är helt
frivilligt att ställa sig bakom förslaget om en organisationsutredning, och – om utredningen görs –
bakom en ny organisationsform.

Är inte detta bara ett sätt att minska kostnaderna och skära ned på personalstyrkan?

Nej. Målet är att hitta en effektiv och ändamålsenlig organisation som bättre kan möta de
utmaningar som vår nykterhetsrörelse ställs inför, och dessutom kan stärka dess position.

Det är naturligt att förändring skapar oro och väcker många frågor. Detta leder ofta till rationellt
ifrågasättande, kritiska inspel och konstruktiva förslag. Men det kan också leda till spekulationer och
spridning av ogrundade rykten, vilket skapar onödig oro. Därför är det viktigt att vi håller oss till – och
vågar lita på – den fakta som finns och inte spekulerar i alternativa orsaker och konsekvenser.

Om du är medlem och vill ta del av projektunderlaget kontakta projektledare Anna Bergkvist på
anna@styrelsepost.se
Tidsplan
29 april NSF förbundsråd (rådgivande möte för NSFs förbundsstyrelse)
3 maj – Riksstyrelsemöte
29 juni -2 juli Kongresser UNF, Junis och IOGT-NTO
27-29 oktober Förbundsmöte NSF

Vinn biobiljetter!

Kom med dina enskilda synpunkter 

Vi kommer snart ut med ett formulär du kan svara på för att skicka in dina synpunkter. Du kommer hitta det här och i vårat nyhetsbrev.

Var med och gör skillnad för UNFs framtid och svara på medlemsenkäten om en ny, gemensam organisationsform! Det finns stora möjligheter att vinna biobiljetter! För att delta i utlottningen av två biobiljetter så skickar du ett mejl med ditt namn och din postadress till info@unf.se samt en skärmdump på mottaget svar när du fyllt i medlemsundersökningen och skickat in den. Om din förening anordnar en aktivitet där alla fyller i medlemsenkäten så får ni alla biobiljetter! Då tar ni en bild på er träff och skickar bild, namn på de som var med och en postadress dit ni vill att vi skickar biobiljetterna till info@unf.se när alla fyllt i enkäten.

OBS: Gäller enbart UNF:s medlemmar

Var med och forma en ny nykterhetsorganisation!

I över 50 år har IOGT-NTO-rörelsen varit uppdelad i fyra förbund – IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Junis. Nu vill förbundsstyrelserna i våra fyra förbund utforska en möjlig ny, gemensam nykterhetsorganisation med dig och alla andra medlemmar! 

Därför bjuder vi in till samtal om hur vi gemensamt ser på vilka möjligheter och utmaningar som vi står inför, och hur en eventuellt ny organisation som samlar vårt engagemang för en nyktrare värld skulle kunna se ut. 

Nedan finner du information om hur du kan delta för att vara med och forma vår gemensamma framtid. 

Informationsträffar om processen 

Vill du ha information om hur vägen kommer att se ut och varför förbundsstyrelserna inlett denna process? Kom på en av våra digitala informationsträffar! Ingen föranmälan krävs. 

 • Söndagen den 22:a januari klockan 16:00-17:00 via Zoom.
 • Tisdagen den 24:e januari klockan 18:00-19:00 via Zoom. 
 • Onsdagen den 25:e januari klockan 20:30-21:30 via Zoom. 

Dialogträffar om hur vi formar en ny, gemensam nykterhetsorganisation 

I februari och mars genomför vi en serie digitala och fysiska dialogmöten med medlemmar från alla fyra förbund. Var med och dela med dig av dina synpunkter och diskutera med andra medlemmar från rörelsen. Anmälan krävs vid de fysiska mötena. 

 

 • 12 februari: Sundsvall 11:00-15:00, Skönsbergsvägen 44, 856 30
  Sundsvall, NBV. Anmälan HÄR.

 • 13 februari: Digitalt 19:00-20:30, delta via Zoom.
 • 14 februari: Digitalt, 19:00-20:30, delta via Zoom.
 • 15 februari: Norrköping, 18:00-20:00, Norra Promenaden 108, 602 18
  Norrköping, IOGT-NTO huset. Anmälan HÄR.

 • 18 februari: Stockholm, 11:00-15:00, Klara Södra kyrkogata 20, 111 52
  Stockholm, IOGT-NTO- gården. Anmälan HÄR.

 • 19 februari: Falun, 11:00-15:00, Ölandsgatan 8, 791 60 Falun, Gamla
  Elverket. Anmälan HÄR.

 • 21 februari: Hässleholm, 18:00-20:00, Södra Sandgatan 4, 281 38
  Hässleholm, IOGT-NTO huset. Anmälan HÄR.

 • 22 februari: Växjö, 18:00-20:00, ATTENTORGET 1, 352 34 Växjö,
  Mötesplats Vattentorget. Anmälan HÄR.

 • 23 februari: Skövde, 18:00-20:00, Drottninggatan 13, 541 50 Skövde,
  IOGT-NTO huset. Anmälan HÄR.

 • 25 februari: Göteborg, 11:00-15:00, Oskar Lundgrens väg 3, 435 35
  Mölnlycke, Wendelsberg. Anmälan HÄR.

 • 26 februari: Digitalt (extra långt), 13:00-17:00, delta via Zoom.
 • 1 mars: Digitalt, 19:00-20:30, delta via Zoom.
 • 2 mars: Digitalt, 19:00-20:30, delta via Zoom.
 • 5 mars: Luleå, 11:00-15:00, Storgatan 42b, 972 31 Luleå, IOGT-NTO Luleå
  755:an. Anmälan HÄR.
   

Diskutera med andra i din närhet 

Vill ni anordna ett eget dialogmöte med medlemmarna i er kommun eller region? Det går jättebra! Här under finns diskussionsmaterial tillgängligt på denna sida som ni kan använda för att samtala om en gemensam framtid. Välj det material som passar er bäst, det finns utformat för fysiska och digitala träffar, samt för längre eller kortare diskussioner. Glöm inte stödmaterialet som hör till träffarna.

Om ni genomför ett möte, se till att bjuda in medlemmar från alla fyra förbund. Samtalen blir som bäst om vi tänker tillsammans från flera olika perspektiv. 

Avsluta gärna samtalet med att skicka in era synpunkter. Det kan ni göra från den 12 februari. 

Stödmatrerialet

Dialogträff – Studiematerial

Presentation för digitala träffar

Dialogträff – Digital (Kort)

Dialogträff – Digital (Lång)

Presentation för fysiska träffar

Dialogträff – Fysisk (Kort)

Dialogträff – Fysisk (Lång)

Kom med dina enskilda synpunkter 

Vill du bidra med dina tankar och funderingar utan att delta i ett dialogmöte? Det går jättebra! Från och med 12 februari kan du dela med dig av dina synpunkter. 

Formulär för enskilda synpunkter

Var med och gör skillnad för UNFs framtid och svara på medlemsenkäten om en ny, gemensam organisationsform! Det finns stora möjligheter att vinna biobiljetter! För att delta i utlottningen av två biobiljetter så skickar du ett mejl med ditt namn och din postadress till info@unf.se samt en skärmdump på mottaget svar när du fyllt i medlemsundersökningen och skickat in den. Om din förening anordnar en aktivitet där alla fyller i medlemsenkäten så får ni alla biobiljetter! Då tar ni en bild på er träff och skickar bild, namn på de som var med och en postadress dit ni vill att vi skickar biobiljetterna till info@unf.se när alla fyllt i enkäten.


Video från informationsmöte 25 januari


Förbunden tar sikte på en ny gemensam nykterhetsorganisation

helgen samlades IOGT-NTO, Junis, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Ungdomens Nykterhetsförbund för gemensamt förbundsstyrelsemöte. Temat för denna helg var samtal om framtidens IOGT-NTO-rörelse. Efter två dagars samtal var förbundsstyrelsernas slutsatser sammanställda och tydliga – rörelsen är starkare som en enhet än vad förbunden är var och en för sig.

”Vi ordföranden visste ju att vi har samma syn på mycket mellan förbunden, men det är ändå väldigt roligt att se hur stor enigheten och viljan är att också gå vidare med att utforska en ny organisationsform för rörelsen”, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.   

IOGT-NTO-rörelsen består idag av fyra förbund som är del av samma rörelse. Förbunden bygger på samma värderingar och är förenade i visionen om ett nyktrare samhälle. De senaste åren har samtal om ökat samarbete mellan de fyra förbunden fått mer och mer fokus. Helgens samling var ett tillfälle för förbundsstyrelserna att samtala om nästa steg. Det är dessa samtal som nu lett till att förbundsstyrelserna vill ta sikte på en ny gemensam nykterhetsorganisation.

”Jag är så glad och stolt! Stolt över all den utveckling som skett i de fyra förbunden, och nu jätteglad över att se att vi vill ta nästa steg tillsammans”, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis.

”Att skapa ännu bättre förutsättningar för våra medlemmar och verksamheter att mötas är något jag verkligen vill bidra till”, säger Ponthus Jessmor, förbundsordförande för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Uppdelningen av IOGT-NTO-rörelsen i fyra förbund är över 50 år gammal. Nu ska alltså en annan organisationsform utforskas – en ny gemensam nykterhetsorganisation.

”Jag är så förväntansfull inför att få träffas och prata om hur vi lägger upp vägen fram till ett förslag. Redan denna vecka ska vi förbundsordförande träffas för att planera in dialogmöten och samtal med medlemmar. Vi kommer att informera mer så fort vi kan!” säger Jane Segerblom, en av två förbundsordföranden för Ungdomens Nykterhetsförbund.

Förbundsordförandena räknar med att återkomma under veckan med mer information.